podklad NHP foto

Pořadatel

HSK Cycling team

Facebook

Hradecký pohár - facebook

Hlavní partner

Rock Machine

Další partneři

Město Hradec Králové
Městské lesy Hradec Králové a.s.
Královéhradecký Kraj
Porsche Hradec Králové
Cyklo Pokr
Automax
CK Cyklotur
Triocolor
Půlmaraton
Výtvarné hračky
Zero DC
Bar dog
run4fun
Zverimex Sirius
mira mar - Přítel Vašich přátel...
Aktivní zvíře

Propozice

Propozice běžeckých závodů Hradeckého poháru 2019

Jedná se o seriál deseti běžeckých závodů pro širokou veřejnost. Určený je všem výkonnostním kategoriím mužů a žen starších 15 let. 

Pořadatel:

HSK Cycling team, Brožíkova 1567/7, Hradec Králové, 500 12

Organizační tým:

Josef Šplíchal, Monika Šplíchalová, Petr Jedlička

Kontakt:

info@hsk-cycling.cz

Stránky závodu:

http://hp.hsk-cycling.cz/

SOS telefon:

Pouze v době konání závodu + 420605005241

Zdravotní zajištění

MUDr. Hanáček Roman, PharmDr. Váchová Martina

Místo konání:

Nový Hradec Králové, městské lesy za vodní nádrží Biřička.

Trat:

Okruh po lesních cestách.

Délka závodu:

Přibližně 8 km.

Místo startu:

Na hrázi vodní nádrže Biřička.

Čas startu:

Všechny kategorie společně:

Úterky 18:00 hod.

Kancelář závodu:

V místě startu.

Prezence:

V kanceláři závodu:

Úterky od 16:15 hod.   

Účastník se musí prezentovat před každým závodem.
Prezence končí 10 minut před startem závodu.

 

 

Přihlášky:

 • On-line na http://hp.hsk-cycling.cz/index.php?strana=prihlaska (na celý pohár i jednotlivé závody).
  • Tento způsob přihlášení bude neaktivní od 00:00 hod. dne konání závodu až do uveřejnění jeho výsledků na stránkách HP.
 • U prezence v kanceláři závodu (na celý pohár i jednotlivé závody).

Startovné:

Na celý pohár:

Muži i ženy 650 Kč.

Na jednotlivé závody:

Muži i ženy 80 Kč.

Startovní číslo:

Muži i ženy 30 Kč.

Startovné na celý pohár zahrnuje účast na všech 10-ti závodech. Startovné na celý pohár i na jednotlivé závody se platí hotově a to až na místě v kanceláři závodu při prezenci účastníka. Uhrazené startovné za celý pohár či jednotlivý závod se v případě neúčasti nevrací.

Startovní číslo obdrží účastník při jeho první prezenci a ponechá si ho i pro všechny další závody poháru 2018. V případě ztráty startovního čísla je cena za vystavení náhradního čísla 20 Kč. Bez startovního čísla nebude účastník připuštěn na start.

 

Kategorie:

Muži A

  15 – 39 let     (ročník narození 1980 až 2004)

Muži B

  40 let a starší     (1979 a starší)

Ženy A

      15 – 39 let     (1980 až 2004)

Ženy B

  40 let a starší     (1979 a starší)

 

 

Bodové hodnocení za umístění v jednotlivých závodech poháru:

1. místo

80 bodů

2. místo

72 bodů

3. místo

67 bodů

4. místo

63 bodů

5. místo

60 bodů

6. místo

58 bodů

7. místo

56 bodů

8. místo

54 bodů

9. místo

52 bodů

10. místo

50 bodů

11. místo

49 bodů a každé další vždy o 1 bod méně.

  

 

Celkové hodnocení:

 • Do celkového pořadí Hradeckého Poháru se započítává 7 nejlepších bodových výsledků.
 • Pro vyhlašovaná pódiová umístění na 1. až 3. místě musí mít účastník odběhnuty minimálně 5 závodů.
 • Při rovnosti bodů ze 7 započítaných závodů u dvou a více závodníků se pro určení umístění od 1. do 3. místa v kategorii používají následující pomocná kriteria v tomto pořadí:

            1.  Větší počet umístění v započítávaných závodech postupně od 

                1.místa níže.

            2.  Větší počet startů v HP 2019.

            3.  Větší součet bodů ze všech závodů HP 2019.

            4.  Lepší umístění v 10. závodu.

 • Při rovnosti bodů u umístění od 4. místa výš se pomocná kriteria nepoužívají a zůstávají dělená pořadí.

 

Termíny závodů:

Závodním dnem jsou úterky.

1. závod

16.04.2019

2. závod

01.05.2018 středa

3. závod

14.05.2019

4. závod

28.05.2019

5. závod

11.06.2019

6. závod

25.06.2019

7. závod

9.07.2019

8. závod

30.7.2019 

9. závod

20.08.2019

10. závod

03.09.2019

 

Pokud by se ze závažného důvodu nemohl některý ze závodů uskutečnit v plánovaném termínu, tak bude nahrazen závodem v náhradním termínu.

 

Vyhlášení výsledků:

Po jednotlivých závodech se výsledky nevyhlašují na místě, ale budou zveřejněny do 24 hodin po skončení závodu na internetových stránkách HP včetně průběžných celkových výsledků. Celkové pořadí poháru bude vyhlášeno na slavnostním vyhlášení v říjnu 2019, jehož přesný termín a místo budou uveřejněny na stránkách HP nejpozději 3 týdny před jeho konáním.

Předpis:

 • Závodí se na vyznačeném, ale neuzavřeném okruhu.
 • Účastníci závodů se zúčastňují na vlastní nebezpečí.
 • Účastníci mladší 18let mohou startovat jen se souhlasem rodičů případně zodpovědného doprovodu staršího 18 let.
 • Pořadatel nezodpovídá za škody a úrazy, které způsobí závodník sám sobě, či jiným.
 • Účastníkům doporučujeme úrazové pojištění a lékařskou prohlídku.
 • Účastníci jsou povinni se před každým závodem včas prezentovat v kanceláři závodu.
 • Prezence končí 10 minut před startem.
 • Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit pořadatelům.
 • Závody se řídí těmito propozicemi.
 • Závodí se za každého počasí, pokud jím není ohrožena bezpečnost účastníků.
 • Účastníci závodů jsou povinni dodržovat pravidla sportovní cti, brát ohled na své soupeře a na ostatní uživatele lesních komunikací.
 • Je zakázáno v okolí tratí odhazovat odpadky, či jinak znečišťovat les.
 • Účastník závodu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby výsledků závodu, které budou veřejné a dostupné. Dále účastník souhlasí s uveřejněním fotografií a jiných audio/video materiálů ze závodu na propagační a marketingové účely pořadatele.
 • Hlídanou úschovu osobních věcí pořadatel nezabezpečuje.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) Jsem informován/a, že v souvislosti s mou účastí na sportovních akcích pořádaných oddílem HSK cycling team, je tento klub povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

1 jméno a příjmení,

2 datum narození,

3 adresu místa pobytu,

4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a evidence účastnků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem HSK cycling teamem evidován. Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu HSK cycling teamu budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a evidence účastníků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a Beru na vědomí, že HSK cycling team předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům: příslušnému sportovnímu Svazu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“), příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi, identifikace na soutěžích, žádosti o dotace na základě §6b ZOPS. Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem nebo účastníkem sportovních akcí výše zmíněného oddílu/klubu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval HSK cycling team (výše zmíněný oddíl/klub) moje:

1 fotografie,

2 videa,

3 zvukové záznamy,

4 sportovní výsledky

za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. Dále souhlasím, aby HSK cycling team zpracoval i mé:

1 telefonní číslo,

2 e-mail,

3 rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny nebo evidence účastníků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem HSK cycling teamem evidován) Souhlasím, aby HSK cycling team předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: příslušnému sportovnímu Svazu, příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS, výkonnému výboru ČUS. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem na prezenční listině příslušné sportovní akce pořádané HSK cycling teamem.

Propozice canicross závodů Hradeckého poháru 2019

Jedná se o seriál osmi canicross závodů pro širokou veřejnost. Určený je všem výkonnostním kategoriím mužů a žen starších 15 let + pes starší 12 měsíců. 
Pořadatel: HSK Cycling team, Brožíkova 1567/7, Hradec Králové, 500 12
Organizační tým: Josef Šplíchal, Monika Šplíchalová, Petr Jedlička
Kontakt: info@hsk-cycling.cz
Stránky závodu: http://hp.hsk-cycling.cz/
SOS telefon: Pouze v době konání závodu + 420605005241
Zdravotní zajištění MUDr. Hanáček Roman, PharmDr. Váchová Martina
Místo konání: Nový Hradec Králové, městské lesy za vodní nádrží Biřička.
Trat: Okruh po lesních cestách.
Délka závodu: 4 km.
Místo startu: Na hrázi vodní nádrže Biřička.
Čas startu: Všechny kategorie společně:
Úterky 18:00 hod.
Kancelář závodu: V místě startu.
Prezence: V kanceláři závodu:
Úterky od 16:15 hod.   
Účastník se musí prezentovat před každým závodem.
Prezence končí 10 minut před startem závodu.


Přihlášky:
On-line na http://hp.hsk-cycling.cz/index.php?strana=prihlaska (na celý pohár i jednotlivé závody).
Tento způsob přihlášení nebude aktivní v den konání závodu až do uveřejnění jeho výsledků na stránkách HP.
U prezence v kanceláři závodu (na celý pohár i jednotlivé závody).
Startovné:
Na celý pohár: Muži i ženy 900 Kč
Na jednotlivé závody: Muži i ženy 100 Kč
Startovní číslo: Muži i ženy 30 Kč
Startovné na celý pohár zahrnuje účast na všech 10-ti závodech. Startovné na celý pohár i na jednotlivé závody se platí hotově a to až na místě v kanceláři závodu při prezenci účastníka. Uhrazené startovné za celý pohár či jednotlivý závod se v případě neúčasti nevrací.
Startovní číslo obdrží účastník při jeho první prezenci a ponechá si ho i pro všechny další závody poháru 2019. V případě ztráty startovního čísla je cena za vystavení náhradního čísla 20 Kč. Bez startovního čísla nebude účastník připuštěn na start.

Kategorie:
Muži       15 a starší     (ročník narození 2004 a starší)
 
Ženy       15 a starší     (ročník narození 2004 a starší)
 

Bodové hodnocení za umístění v jednotlivých závodech poháru:
1. místo 80 bodů
2. místo 72 bodů
3. místo 67 bodů
4. místo 63 bodů
5. místo 60 bodů
6. místo 58 bodů
7. místo 56 bodů
8. místo 54 bodů
9. místo 52 bodů
10. místo 50 bodů
11. místo 49 bodů a každé další vždy o 1 bod méně.
  
Celkové hodnocení:
Do celkového pořadí Hradeckého Poháru se započítává 7 nejlepších bodových výsledků.
Pro vyhlašovaná pódiová umístění na 1. až 3. místě musí mít účastník odběhnuty minimálně 5 závodů.
Při rovnosti bodů ze 7 započítaných závodů u dvou a více závodníků se pro určení umístění od 1. do 3. místa v kategorii používají následující pomocná kriteria v tomto pořadí:
 1.  Větší počet umístění v započítávaných závodech postupně od 1.místa níže.
 2.  Větší počet startů v HP 2019.
 3.  Větší součet bodů ze všech závodů HP 2019.
 4.  Lepší umístění v 10. závodu.
Při rovnosti bodů u umístění od 4. místa výš se pomocná kriteria nepoužívají a zůstávají dělená pořadí.

Termíny závodů:

Závodním dnem jsou úterky.
1. závod 16.04.2019
2. závod 01.05.2019 středa
3. závod 14.05.2019
4. závod 28.05.2019
5. závod 11.06.2019
6. závod 25.06.2019
7. závod 9.07.2019 
8. závod 30.7.2019 
9. závod 20.08.2019
10. závod 03.09.2019 

Pokud by se ze závažného důvodu nemohl některý ze závodů uskutečnit v plánovaném termínu, tak bude nahrazen závodem v náhradním termínu.

Vyhlášení výsledků:
Po jednotlivých závodech se výsledky nevyhlašují na místě, ale budou zveřejněny do 24 hodin po skončení závodu na internetových stránkách HP včetně průběžných celkových výsledků. Dětské kategorie obdrží po dojetí do cíle drobnou odměnu. Celkové pořadí poháru bude vyhlášeno na slavnostním vyhlášení v říjnu 2019, jehož přesný termín a místo budou uveřejněny na stránkách HP nejpozději 3 týdny před jeho konáním.

Předpis:
Závodí se na vyznačeném, ale neuzavřeném okruhu.
Účastníci mladší 18let mohou startovat jen se souhlasem rodičů případně zodpovědného doprovodu staršího 18 let.
Závodu se mohou zúčastnit pouze psi starší 12 měsíců.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za škody způsobené jimi samými nebo jejich psy.
Startovat mohou pouze zdraví psi. S sebou si nezapomeňte očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině.
Pes musí absolvovat závod na postroji a musí být po celou dobu spojen s opaskem běžce odpruženým vodítkem.
Jakákoliv agrese psa na trati i startu je nepřípustná, je trestána diskvalifikací.
Nešetrné a agresivní chování ke psům bude potrestáno diskvalifikací.
Závodu se může zúčastnit běžec pouze s jedním psem.
Pořadatel nezodpovídá za škody a úrazy, které způsobí závodník sám sobě, či jiným.
Účastníkům doporučujeme úrazové pojištění a lékařskou prohlídku.
Účastníci jsou povinni se před každým závodem včas prezentovat v kanceláři závodu.
Prezence končí 10 minut před startem.
Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit pořadatelům.
Závody se řídí těmito propozicemi.
Závodí se za každého počasí, pokud jím není ohrožena bezpečnost účastníků.
Účastníci závodů jsou povinni dodržovat pravidla sportovní cti, brát ohled na své soupeře a na ostatní uživatele lesních komunikací.
Je zakázáno v okolí tratí odhazovat odpadky, či jinak znečišťovat les.
Účastník závodu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby výsledků závodu, které budou veřejné a dostupné. Dále účastník souhlasí s uveřejněním fotografií a jiných audio/video materiálů ze závodu na propagační a marketingové účely pořadatele
Hlídanou úschovu osobních věcí pořadatel nezabezpečuje.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) Jsem informován/a, že v souvislosti s mou účastí na sportovních akcích pořádaných oddílem HSK cycling team, je tento klub povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje
1 jméno a příjmení,
2 datum narození,
3 adresu místa pobytu,
4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a evidence účastnků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem HSK cycling teamem evidován. Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu HSK cycling teamu budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a evidence účastníků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a Beru na vědomí, že HSK cycling team předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům: příslušnému sportovnímu Svazu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“), příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi, identifikace na soutěžích, žádosti o dotace na základě §6b ZOPS. Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem nebo účastníkem sportovních akcí výše zmíněného oddílu/klubu.
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval HSK cycling team (výše zmíněný oddíl/klub) moje:
1 fotografie,
2 videa,
3 zvukové záznamy,
4 sportovní výsledky
za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. Dále souhlasím, aby HSK cycling team zpracoval i mé:
1 telefonní číslo,
2 e-mail,
3 rodné číslo
za účelem vedení evidence členské základny nebo evidence účastníků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem HSK cycling teamem evidován) Souhlasím, aby HSK cycling team předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: příslušnému sportovnímu Svazu, příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS, výkonnému výboru ČUS. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.
To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem na prezenční listině příslušné sportovní akce pořádané HSK cycling teamem.


Propozice cyklistických MTB závodů Hradeckého poháru 2019

Jedná se o seriál deseti okruhových cyklistických závodů na horských kolech pro širokou veřejnost. Určený je všem věkovým i výkonnostním kategoriím od předškolní mládeže až po seniory. Cílem této sportovní akce je přivést k pravidelnému sportování děti, mládež, ale i jejich rodiče a ostatní příznivce cyklistiky.

Pořadatel:

HSK Cycling team, Brožíkova 1567/7, Hradec Králové, 500 12

Organizační tým:

Josef Šplíchal, Monika Šplíchalová, Petr Jedlička

Kontakt:

info@hsk-cycling.cz

Stránky závodu:

http://hp.hsk-cycling.cz/

SOS telefon:

Pouze v době konání závodu + 420605005241

Zdravotní zajištění

MUDr. Hanáček Roman, PharmDr. Váchová Martina

Místo konání:

Nový Hradec Králové, městské lesy za vodní nádrží Biřička.

Tratě:

Okruhy po lesních cestách a pěšinách v délce 800 m - 7 km.

Délka závodu:

10 – 15 minut dětské kategorie.
40 – 60 minut kategorie juniorů a dospělých.

Místo startu:

Rozcestí za hrází vodní nádrže Biřička.

Čas startu:

Dětské kategorie:

Úterky 17:10 až 17:40 hod.     
Dospělé a juniorské kategorie:

Úterky 18:00 hod.                    

Kancelář závodu:

V místě startu.

Prezence:

V kanceláři závodu: Rozcestí za hrází vodní nádrže Biřička

Úterky od 16:15 hod.    

Účastník se musí prezentovat před každým závodem.
Prezence končí 10 minut před startem příslušné kategorie.

 

 

Přihlášky:

 • On-line na http://hp.hsk-cycling.cz/index.php?strana=prihlaska (na celý pohár i jednotlivé závody).
  • Tento způsob přihlášení nebude aktivní v den konání závodu až do uveřejnění jeho výsledků na stránkách HP.
 • U prezence v kanceláři závodu (na celý pohár i jednotlivé závody).

Startovné:

Na celý pohár:

- Žáci a žákyně mladší i starší zdarma.
- Ostatní 650 Kč.

Na jednotlivé závody:

- Žáci a žákyně mladší i starší zdarma.
- Ostatní 80 Kč.

Startovní číslo:

- Žáci a žákyně mladší i starší 30Kč.
- Ostatní 30 Kč.

Startovné na celý pohár zahrnuje účast na všech 10-ti závodech. Startovné na celý pohár i na jednotlivé závody se platí hotově a to až na místě v kanceláři závodu při prezenci účastníka. Uhrazené startovné za celý pohár či jednotlivý závod se v případě neúčasti nevrací.

Startovní číslo obdrží účastník při jeho první prezenci a ponechá si ho i pro všechny další závody HP 2019. V případě ztráty startovního čísla je cena za vystavení náhradního čísla 20 Kč. Bez startovního čísla nebude účastník připuštěn na start.

Kategorie:

žákyně mladší I.               

5 – 7 let  (ročník narození 2012 – 2014)

žáci mladší I.                   

5 – 7 let      (2012 – 2014)

žákyně mladší II.            

8 – 9 let      (2010 – 2011)

žáci mladší II.                 

8 – 9 let      (2010 – 2011)

žákyně starší I.               

               10 – 12 let      (2007 – 2009)

žáci starší I.                    

               10 – 12 let      (2007 – 2009)

žákyně starší II.             

               13 – 14 let      (2005 – 2006)

žáci starší II.                  

               13 – 14 let      (2005 – 2006)

juniorky                          

               15 – 18 let      (2001 – 2004)

junioři

               15 – 18 let      (2001 – 2004)

Ženy

          19 let a starší      (2000 a starší)

Muži

               19 – 39 let      (1979 – 2000)

masters I.

               40 – 49 let      (1970  - 1979)

masters II.

          50 let a starší      (1969 a starší)

 

 

Bodové hodnocení za umístění v jednotlivých závodech poháru:

1. místo

80 bodů

2. místo

72 bodů

3. místo

67 bodů

4. místo

63 bodů

5. místo

60 bodů

6. místo

58 bodů

7. místo

56 bodů

8. místo

54 bodů

9. místo

52 bodů

10. místo

50 bodů

11. místo

49 bodů a každé další vždy o 1 bod méně.

  

 

 

 

Celkové hodnocení:

 • Do celkového pořadí Hradeckého Poháru se započítává 7 nejlepších bodových výsledků.
 • Pro vyhlašovaná pódiová umístění na 1. až 5. místě musí mít účastník odjety minimálně 5 závodů.
 • Při rovnosti bodů ze 7 započítaných závodů u dvou a více závodníků se pro určení umístění od 1. do 5. místa v kategorii používají následující pomocná kriteria v tomto pořadí:

            1. Větší počet umístění v započítávaných závodech postupně od 1. místa níže.

            2. Větší počet startů v HP 2019.

            3. Větší součet bodů ze všech závodů HP 2019.

            4. Lepší umístění v 10. závodu.

 • Při rovnosti bodů u umístění od 6. místa výš se pomocná kriteria nepoužívají a zůstávají dělená pořadí.

 

Termíny závodů:

Závodním dnem jsou úterky

1. závod

16.04.2019

2. závod

01.05.2019 středa

3. závod

14.05.2019

4. závod

28.05.2019

5. závod

11.06.2019

6. závod

25.06.2019

7. závod

9.07.2019 

8. závod

30.7.2019 

9. závod

20.08.2019

10. závod

03.09.2019 

 

- Pokud by se ze závažného důvodu nemohl některý ze závodů uskutečnit v plánovaném termínu, tak bude nahrazen závodem v náhradním termínu.

 

Vyhlášení výsledků:

Po jednotlivých závodech se výsledky nevyhlašují na místě, ale budou zveřejněny do 24 hodin po skončení závodu na internetových stránkách HP včetně průběžných celkových výsledků. Dětské kategorie obdrží po dojetí do cíle drobnou odměnu. Celkové pořadí poháru bude vyhlášeno na slavnostním vyhlášení v říjnu 2019, jehož přesný termín a místo budou uveřejněny na stránkách HP nejpozději 3 týdny před jeho konáním.

 

 

Předpis:

 • Závodí se na vyznačených, ale neuzavřených okruzích.
 • Účastníci závodů se zúčastňují na vlastní nebezpečí.
 • Pořadatel nezodpovídá za škody a úrazy, které způsobí závodník sám sobě, či jiným.
 • Účastníkům doporučujeme úrazové pojištění a lékařskou prohlídku.
 • Plná a pevně upnutá přilba je povinná, bez přilby nebude účastník připuštěn na start.
 • Účastníci dětských kategorií musí zvládat jízdu na kole bez stabilizačních koleček a bez asistence.
 • Účastníci dětských kategorií mohou startovat jen se souhlasem rodičů případně zodpovědného doprovodu staršího 18 let.
 • Dětského závodu se mohou účastnit pouze děti, které zvládnou trasu závodu absolvovat zcela sami bez pomoci další osoby. Trasy jsou koncipovány tak, aby je dítě v dané kategorii zvládlo ujet samo, bez doprovodu další osoby. Pokud bude dítě na trase závodu doprovázeno jinou osobou, tak nebude zařazeno do výsledků. Jakýkoliv doprovodný pohyb osob po trase závodu je nebezpečný pro ostatní děti v závodu a může mít negativní vliv na regulérnost závodu, proto je toto chování bráno jako porušení závodních regulí. Dále je zakázáno vstupovat do trasy závodu bez souhlasu některého z pořadatelů. Na průběh a bezpečnost závodů dětí dohlíží pořadatelský tým.
 • Při startu dětských kategorií, se nemůže jejich doprovod pohybovat v prostoru startu.
 • Účastníci jsou povinni se před každým závodem včas prezentovat v kanceláři závodu.
 • Prezence končí 10 minut před startem příslušné kategorie.
 • Závodník, který nedokončí závod, je povinen toto nahlásit pořadatelům.
 • Závody se řídí těmito propozicemi a soutěžním řádem závodů horských kol.
 • Závodí se za každého počasí, pokud jím není ohrožena bezpečnost účastníků.
 • Účastníci závodů jsou povinni dodržovat pravidla sportovní cti, brát ohled na své soupeře a na ostatní uživatele lesních komunikací.
 • Je zakázáno v okolí tratí odhazovat odpadky, či jinak znečišťovat les.
 • Účastník závodu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby výsledků závodu, které budou veřejné a dostupné. Dále účastník souhlasí s uveřejněním fotografií a jiných audio/video materiálů ze závodu na propagační a marketingové účely pořadatele.
 • Hlídanou úschovu kol a osobních věcí pořadatel nezabezpečuje.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) Jsem informován/a, že v souvislosti s mou účastí na sportovních akcích pořádaných oddílem HSK cycling team, je tento klub povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

1 jméno a příjmení,

2 datum narození,

3 adresu místa pobytu,

4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a evidence účastníků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem HSK cycling teamem evidován. Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu HSK cycling teamu budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a evidence účastníků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a. Beru na vědomí, že HSK cycling team předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům: příslušnému sportovnímu Svazu, příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“), příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi, identifikace na soutěžích, žádosti o dotace na základě §6b ZOPS. Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem nebo účastníkem sportovních akcí výše zmíněného oddílu/klubu.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval HSK cycling team (výše zmíněný oddíl/klub) moje:

1 fotografie,

2 videa,

3 zvukové záznamy,

4 sportovní výsledky

za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. Dále souhlasím, aby HSK cycling team zpracoval i mé:

1 telefonní číslo,

2 e-mail,

3 rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny nebo evidence účastníků sportovních akcí a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem HSK cycling teamem evidován) Souhlasím, aby HSK cycling team předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: příslušnému sportovnímu Svazu, příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS, výkonnému výboru ČUS. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení, na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem na prezenční listině příslušné sportovní akce pořádané HSK cycling teamem.